Råbylille Dige-, Kystsikrings- og Afvandingslag
NYHEDER
Entreprenøren er færdig:-) 29-04-2024
Så er vores entreprenører færdig med arbejdet på diget og skråningssikringen.
Nedfaldne sten på stranden er lagt tilbage på skråningssikringen fra p-plads til pumpestation. Hvor der manglede sten, er der tilført nye.
Diget fra p-plads til Kæden er planeret og der er anlagt en grussti fra p-plads til Underlid.
Ved pumpestationes udløb er der anlagt en naturstens trappe, som på eget ansvar forsigtigt kan benyttes, se øverste billede.
Bestyrelsen gør opmærksom på at lodsejere ikke må røre eller flytte på skråningssikringens sten når lodsejerne arbejder på dige eller skrænt. Ligeledes er det kun tilladte anlæg der må genopbygges ned over skråningssikringen.
Entreprenøren brugte nogle timer på at flytte sten fra stranden op i de indhug Østersøens vand har lavet i skrænten øst for pumpestationen, se nederste billede.
Arbejde på dige og skråningssikring 16-04-2024
Arbejdet på diget og skråningssikringen er gået i gang 15.4.24. Bestyrelsen vurderede skråningssikringen 7.4.24 som forberedelse til entreprenør arbejdet. Skråningssikringen har dels sat sig, dels blevet påvirket af stormen før nytår 2023. Skråningssikringen fra p-plads til pumpestation gennemgåes de næste 2-3 uger. Det estimeres at der skal bruges 4 lastbiltræk sten. Samtidig rettes diget af og der anlægges en ca 1,5 m bred sti på diget.
Referat fra generalforsamling 16.3.24 08-04-2024
Tak for en konstruktiv debat på generalforsamlingen med godt 80 deltagere:-)

Referat og andet materiale fra generalforsamlingen er tilgængeligt her.

Af hovedpunkter fra generalforsamlingen kan nævnes:
 • Ros til bestyrelsen for dens arbejde i forbindelse med stormen i oktober 2023.
 • Ønsker om helhedsplan for at klimasikre området, herunder hvordan havdiget kan bringes i samme stand som det nye dige vest for p-pladsen. Planen skal være inkl. økonomi og det anbefales at inddrage rådgiver.
 • Skrænten øst for pumpestationen led stor skade ved stormen i oktober 2023.
 • Præciseres at kun godkendte trapper ol. må genopføres.
 • Regnskab 2023 enstemmigt godkendt.
 • Budget 2025 godkendt med 39 stemmer, 4 i mod. 18 undlod at stemme. Betyder at bidrag stiger fra kr. 800 i 2024 til kr. 2.000 i 2025.
 • Forslag om beredsskabsplan med ekstra pumpekapacitet enstemmigt godkendt.
 • Teit Honore, Tjæregryden 3, genvalgt, mens Vibeke Råberg Mikkelsen, Bundgarnet 77, er ny stedfortræder. Begge valgt med applaus.
Bestyrelsesmøde 1.2.24 19-02-2024
Af hovedpunkter fra bestyrelsesmødet kan nævnes:
 • Højden på havdiget og skråningssikringen foran havdiget er opmålt. Havdiget opfylder vedtægternes højdekrav på 3 m. Der er intet krav til skråningssikringen.
 • Præstekilde er bestilt til generalforsamlingen 16.3 kl. 14
 • Høfderne skal gennemgåes igen efter stormflod 20.10.23
 • Flere huller i skrænten øst for pumpestationen. Hvad gør vi?
 • Lille pumpe skal vedligeholdes i 2024
 • Tilbud på risterenser og back-up pumpe skal indhentes. Herunder er forslag fra Peter Stoltze gennemgået
 • Debat om løsningsmuligheder ved høj vandstand i kanalen.
 • Budget 2025 skal udarbejdes og budget 2026-2030 skal opdateres.
Fra forsiden 4.1.24;

I løbet af dagen 3.1 og natten til 4.1.24 har vandstanden i kanalen og på markerne ned til kanalen nået nye højder.


Pumperne på pumpestationen har pumpet og pumper vand fra kanalen og ud i Østersøen på højtryk, men det syner ikke meget med de mængder af vand der er.

Foreløbig har vi erfaret at et hus, Overlid 26, har fået vand ind.
Fra forsiden 15.12.23:

Arbejdet med genopbygning og vedligeholdelse af diget og skråningssikringen nu er fuldført. Nedfaldne sten er lagt tilbage på skråningssikringen og der er tilført 760 tons sten samt 1.600 tons leret råjord. Disse materialer vil sætte sig over de næste 2-3 måneder, hvorefter der vil være en regulering af diget, hvor der vil blive etableret en sti midt på diget, ligesom der vil blive udlagt jord og sået græs.
Arbejdet har samlet kostet 700 tkr, mens reguleringen til foråret vil koste yderligere 50 tkr.

Under udførelsen af projektet opdagede vi, at diget var mere beskadiget end først antaget, især under træer og buske, hvor jorden var skyllet væk. For at sikre en effektiv genopbygning og vedligeholdelse besluttede bestyrelsen at fjerne alle buske i en 4-5 meters bred strimmel på digekronen, fra trappen ved Underlid og øst på hen til, hvor havdiget slutter ved Kæden. Denne rydning muliggjorde tilførsel af nødvendigt materiale og gør det fremover lettere at overvåge og vedligeholde diget.
Supplerende kan nævnes at der i vores vedtægter er noteret at diget skal gennemgås en gang om året med henblik på at fjerne opvækst af buske og træer. Ligeledes er der i vedtægterne noteret at ved mange planter kan vedligeholdelsen ske ved græsslåning, hvilket fremadrettet vil ske på bestyrelsens foranledning

Bestyrelsen har besluttet at godkendte trapper, slisker ol. må genopføres. I øvrigt henvises til Digelagets vedtægter og Notat om reglerne for bebyggelse og beplantning på digerne. Begge dele findes på Digelagets hjemmeside.
Bestyrelsesmøde 16.11.23 11-12-2023
Af hovedpunkter fra bestyrelsesmødet kan nævnes:
 • Efter stormfloden 20-21.10.23 er genopbygning/vedligehold af diget og skråningssikringen i fuld gang. Bestyrelsen estimerer at der skal bruges 700-800 tkr. til arbejdet.
 • I forbindelse med stormfloden er en del trapper ol. ødelagt eller skyldet væk. Bestyrelsen besluttede at godkendte trapper, slisker ol. må genopføres.
 • Pr. 1.1.24 overtager Jørgen kasserer rollen.
 • Der afholdes generalforsamling 16. marts 2024 kl. 14. Sted kommer senere.
Fra forsiden 26.10.23
Vores dige holdt stand.
Men det var tæt på brud ved Strandgården, selv om vi fredag aften lagde flere sten på.
Pga. bølger, som slog op på diget, løb en mængde Østersø vand inkl. forskellige materialer ned på vejen og ind i de nærmest og lavest liggende haver. Mindst et hus har fået vand ind.

 
Den næste månedstid vil Digelaget arbejde på at renovere vores dige, så det igen svarer til det der er beskrevet i vores vedtægter. Vordingborg kommune har med følgende besked gjort det klart hvordan genopbygningen skal ske:
 
Det er Kommunens umiddelbare vurdering, at ejere har ret til at genopbygge et lovligt etableret kystbeskyttelsesanlæg til den oprindelige stand, hvis det ødelægges i forbindelse med højvande eller stormflod.
I må derfor godt genopbygge de kystbeskyttelsesanlæg til de dimensioner og med de materialer, der oprindeligt er givet tilladelse til efter kystbeskyttelsesloven, forudsat at anlægget løbende har været vedligeholdt og er i funktionsdygtig stand.

Dimensioner og materialer fremgå typisk af tilladelsen og evt. tilhørende tegninger.
 
Såfremt der er behov for at forhøje eller forstærke et anlæg, vil det kræve en ny tilladelse efter kystbeskyttelsesloven. Dette gælder også, hvis I ønsker nye typer eller kombinationer af kystbeskyttelsesanlæg. Læs mere her.

 
På strækningen fra pumpestationen til høfde 31, som ligger lidt vest for p-pladsen lægges sten tilbage på diget/foran skrænten. Flere steder skal der tilføres sten, som skal transporteres over grundene mellem Bundgarnet og diget. Hvor det er nødvendigt udlægges der jernplader.
 
Enkelte steder bliver trapper fjernet for at entreprenøren kan komme til at lægge sten tilbage. Entreprenøren vil lægge de berørte trapper op på tilhørende grund.
 
Lad venligst være med at forstyrre entreprenøren, men kontakt Digelags bestyrelsen ved spørgsmål.
 
I øvrigt henvises til Facebook gruppen "Råbylille Strand - stort og småt", hvor der er masser af tekst og billeder.
Besigtigelse og bestyrelsesmøde 20.5.23 30-08-2023

Bestyrelsen gennemførte den 20. maj 2023 den årlige besigtigelse af vores kanaler, pumpestation og kystsikring. Efterfølgende var der bestyrelsesmøde.

Af hovedpunkter fra Besigtigelse og Bestyrelsesmødet kan nævnes:

 • Intet rødglødende problem mht. vores høfder. Under besigtigelsen blev tilstanden af hver høfde vurderet og kategoriseret. Skal bearbejdes, - hvilke høfder skal renoveres/levetidsforlænges indenfor 5, 10, 15 eller 20 år?
 • De små bølgebrydere mellem høfderne ved p-pladsen vurderes at virke tilfredsstillende.
 • Levetidsforlængelsen af Høfde 21 (Ved Ankeret) skal analyseres. Virker den ligeså godt som en total renovering?
 • Nummerering af høfderne er i gangsat
 • Åbenthus arrangement på pumpestationen 20.5.23 blev besøgt af 2 personer.
 • Godkendelse af 2 trapper, en øst for Hjulsporet og en vest for udløb fra pumpestation, er strandet i Kystdirektoratet.
Referat fra Generalforsamling 2023 12-04-2023
Tak for en god og konstruktiv generalforsamling
Referat og andet materiale fra generalforsamlingen er tilgængeligt her

Af hovedpunkter fra generalforsamlingen kan nævnes,:
 • Aflæggelse og debat om Beretningen. Bl.a. blev forsøg med nye små bølgebrydere debatteret. Ikke alle mener at de samler mere sand
 • Enstemmig godkendelse af regnskab 2022.
 • Bestyrelsens forslag om at reducere katastrofefonden til kr. 750.000 blev godkendt med krav om at der til næste generalforsamling fremlægges en plan for renovering af vores høfder.
 • Budget 2024 blev enstemmigt godkendt, hvilket betyder at bidraget stiger, for første gang i 10 år, med 16 % til ca. kr. 800 pr husstand.
 • Jens Nielsen, landbrugs interessent blev genvalgt til bestyrelsen for en 5 årig periode. Som stedfortræder blev Morten Rasmussen genvalgt. Begge med applaus.
Bestyrelsesmøde 28.1.23 21-02-2023

Af hovedpunkter fra bestyrelsesmødet kan nævnes:

 • Pumpestationens el aftale med Andel ændret pr. 1.2.23 til MånedEl fra BasisEnergi-variabel kvartalspris, så prisen er så tæt på den rigtige pris som mulig.
 • På generalforsamling 2022 blev debatteret hvad der er tilladt mht. adgang til stranden. Digelaget har kontaktet kommunen og tager emnet med i beretning 2023.
 • Godkendelse af 2 trapper er søgt hos Kystdirektoratet, - status på generalforsamling 2023.
 • Frem for opsparing, ved at sætte bidrag op, til gennemførsel af høfderenovering i 2030, vil bestyrelsen på generalforsamlingen, efter samråd med kommunen, foreslå katastrofefonden reduceret til en såkaldt bufferstørrelse på i alt kr. 750.000. Dette vil frigive i omegnen af kr. 500.000 her og nu.
 • Der afholdes generalforsamling 25. marts 2023 kl. 14 på Resistens Møen, Langelinie 44, 4780 Stege
Bestyrelsesmøde 18.11.22 20-12-2022

Af hovedpunkter fra bestyrelsesmødet kan nævnes:

 • Skelpæl placeret mellem Hjulsporet 22 og grænsen for Digelagets ansvarsområde i vest.
 • Levetidsforlængelse af høfde 21 ved Ankeret ser rigtig godt ud, og Bestyrelsen takker Peter Stoltze for det fine arbejde:-)
 • Høfde 22 ved Kæden forventes levetidsforlænget i 2023. 
 • Godkendelse af 2 trapper er søgt hos Kystdirektoratet, - forventet godkendelsesdato kendes ikke.
 • Kanaler klippet medio november.
 • Bestyrelsen vil fremlægge forslag til opsparing på ca. 1 mio. til gennemførsel af høfderenovering i 2030.
 • Der afholdes generalforsamling 25. marts 2023 kl. 14.
Levetidsforlængelse af høfde 21 10-11-2022
Digelaget har total renoveret 7 høfder gennem de seneste 3-4 år, hvilket har kostet i omegnen af kr. 100.000 pr høfde.
Peter Stoltze foreslog på generalforsamlingen 2022 bestyrelsen overveje en billigere renovering af de høfder hvor pælene ikke er slidt væk.
Bestyrelsen besluttede som forsøg at levetidsforlænge høfde 21 ved Ankeret, ved at montere nye bjælker på de eksisterende træpæle. Peter Stoltze, Ankeret 12, tilbød at stå for dette arbejde.
Nedenfor ses høfde 21 som den tager sig ud nu og Peter arbejde ved høfdehovedet.
Der mangles endnu nogle bjælker, men den foreløbige vurdering er at det er muligt at levetidsforlænge de høfder hvor hovedparten af træpælene er intakte.
Bestyrelsesmøde 20.9.22 10-11-2022

Af hovedpunkter fra bestyrelsesmødet kan nævnes:

 • Forsøg med at få mere sand foran p-pladsen ved at anlægge små bølgebrydere bag de eksisterende bølgebrydere ser ud til at virke:-)
 • Levetidsforlængelse af høfde 21 ved Ankeret pågår.
 • Godkendelse af 2 trapper søges hos Kystdirektoratet.
 • Der klippes kanaler i november.
 • Oplæg til langsigtet budget udarbejdes til bestyrelsesmøde i november.
Entreprenør arbejder ved diget 18-06-2022

Digelagets entreprenør er i gang med at lægge sten tilbage på diget. Stenene skylles i løbet af året ned fra diget pga. storm og bølger. Ca. hvert 5. år lægges stenene tilbage. 

I år bygger entreprenøren som forsøg er par ekstra bølgebrydere ved stranden foran p-pladsen. Målet er at få noget beskyttende sandstrand foran diget.

Arbejdet fortsætter de næste par dage.

Besigtigelse og bestyrelsesmøde 22.5.22 17-06-2022

Bestyrelsen gennemførte den 22. maj 2022 den årlige besigtigelse af vores kanaler, pumpestation og kystsikring. Efterfølgende var der bestyrelsesmøde.

Af hovedpunkter fra Besigtigelse og Bestyrelsesmødet kan nævnes:

 • Sten lægges tilbage på diget fra høfde 22 (Ved Kæden) til høfde 31. Høfdekronerne efterfyldes med sten.
 • For at få mere sand på stranden foran P-pladsen forsøges med små bølgebrydere mellem høfderne.
 • Efter forslag på generalforsamlingen levetidsforlænges Høfde 21 (Ved Ankeret) som forsøg.
 • Tilbud på 2 trapper, en øst for Hjulsporet og en vest for udløb fra pumpestation, er modtaget. Yderligere tilbud afventes.
Referat fra generalforsamling 17-05-2022
Tak for en god og konstruktiv generalforsamling
Referat og andet materiale fra generalforsamlingen er tilgængeligt her

Af hovedpunkter fra generalforsamlingen kan nævnes,:
 • Aflæggelse og debat om Beretningen. Bl.a. blev adgang til stranden debateret. Hvad er tilladt?
 • Enstemmig godkendelse af regnskab 2018 og budget 2020. De renoverede høfder virker, så renovering af flere høfder planlægges. Dette vil sikkert betyde øget bidrag fra 2024 og frem. Nuværende bidragssats fastholdes i 2023.
 • Henrik From, sommerhus interessent blev genvalgt til bestyrelsen. Som stedfortræder blev Jan Hestehave genvalgt. Begge med applaus.
Bestyrelsesmøde 18.2.22 02-03-2022

Af hovedpunkter fra bestyrelsesmødet kan nævnes:

 • ​Kasseren arbejder med projekt Trapper. Tilbud på 2 trapper, en øst for Hjulsporet og en vest for udløb fra pumpestation, er modtaget. Yderligere tilbud afventes.
 • Notat om vores vedtægters regler om at der ikke må bygges på diget og ved kanal er lagt på hjemmesiden og udsendt via nyhedsmail. I vedtægterne er beskrevet at digerne ikke må bebygges eller beplantes. Ligeledes beskrives regler for kanalerne. Yderligere eventuel tiltag kan debatteres på generalforsamlingen.
 • Problematisk at biler fortsætter videre ud af Bundgarnet og ned bag om pumpestationen, hvor de ofte kører fast. Bestyrelsen overvejer igen at etablere bom ved pumpestationen.
 • Der afholdes generalforsamling lørdag den 19. marts 2022 kl. 14 på Residens Møen.
Bestyrelsesmøde 12.11.21 06-12-2021

Af hovedpunkter fra bestyrelsesmødet kan nævnes:

 • Til foråret lægges de sten, som er trukket/skyllet ud af diget, tilbage på diget. Gøres normalt hvert 5. år.
 • ​Kasseren arbejder med projekt Trapper. Deres søges om tilladelse, ligesom muligheder for tilskud undersøges.
 • Besluttet at der med baggrund i debat on uautoriserede bygningsværker på digerne og over kanalerne, skal udarbejdes et notat om vores vedtægters regler. I vedtægterne er beskrevet at digerne ikke må bebygges eller beplantes. Ligeledes beskrives regler for kanalerne. ​I forbindelse med grødeskæring af kanalerne er der fjernet en uautoriseret bro. Det er ikke tilladt at anlægge bro over kanalerne uden bestyrelsens tilladelse.
 • Der afholdes generalforsamling lørdag den 19. marts 2022 kl. 14.
Besigtigelse af anlæg og Bestyrelsesmøde 15. maj 2021 25-05-2021

Bestyrelsen gennemførte den 15. maj 2021 den årlige besigtigelse af vores kanaler, pumpestation og kystsikring. Efterfølgende var der bestyrelsesmøde.

Af hovedpunkter fra besigtigelsen og bestyrelsesmødet kan nævnes:

 • Bestyrelsen konstaterede at der flere steder er skyllet sten ned fra diget foran matrikel 48r. Digelaget sikrer at der lægges sten tilbage op på diget i 2021.
 • Efter modtagelse af flere mails angående behov for trapper, dels umiddelbart vest for pumpestationens udløb, og dels ved vestenden af det nye dige, er der afholdt møde med formanden for Grundejerforeningen Råbylille og aftalt opstart af fælles projekt.
 • Placering af Digelagets formue blev debateret. Bestyrelsen ønsker at reducere negativ renteomkostning og undersøger muligheden for at parkere en del af formuen hos Skat, hvor der ikke pålægges negative renter.
 • Bestyrelsen besluttede at aflyse Generalforsamling 2021.
Generalforsamling 2021 udsat. 09-03-2021
Generalforsamling 2021 udsat.
Regnskab 2020, Beretning 2020 og Budget 2022 lægges på hjemmesiden senest 20.3.21
Bestyrelsesmøde 3.12.20 14-12-2020

Af hovedpunkter fra bestyrelsesmødet kan nævnes:

 • ​Renovering af 3 høfder (11, 15 og 16) er afsluttet ultimo juli 2020​. Bestyrelsen vil de næste 4-5 år vurdere effekten af renoveringen, for så at beslutte hvad der så skal ske?

 • ​Kystdirektoratet har kortlagt Danmarks lange kyst, så det er muligt at se, hvad det koster, når en storm rammer, og gader, huse og haver står under havvand
  Kystdirektoratets rapport pr. nov. 2020 om kyststrækningen fra øst Klintholm Havn til vest for Råbylille Strand blev debatteret: Rapport kan downloades her.
  I rapporten vurderes risikoen for oversvømmelse og erosion fra meget lav til lav for Råbylille Strand indenfor de næste 50
  år.
  Rapportens strategiforslag er: “Accept af, at risikoniveauet stiger over tid”, og at “paratheden styrkes i lokalsamfundet”. Strategiforslaget går ud på at der ikke implementeres ny kystbeskyttelse.
  På langt sigt (100 år) foreslås “Reduktion af risikoniveauet” ved beskyttelse med et såkaldt klitlandskab.
  Det skal bemærkes at der i rapporten ikke er inddraget eksisterende kystbeskyttelse.

 • Generalforsamling lørdag den 20. marts 2021 kl. 14 på Købmandsgården

Høfderenoveringen skrider frem 07-07-2020
Renoveringen af de tre høfder 11, 15 og 16 skrider godt frem. Høfde 16 er færdig og høfde 15 er godt på vej. Se billeder nedenfor. Pga. det ustabile vejr med stærk blæst, bliver der et ophold i renoveringen. MUNCK forventer at fortsætte renoveringen af høfde 15 og 11 indenfor de næste 14 dage.
Høfde 15 er godt på vej tirsdag 7.7.20
Høfde 16 er færdig mandag 6.7.20
Høfderenoveringen starter op igen 15.6.20 09-06-2020
Mandag 15.6.20 genoptager entreprenør Munck renoveringen af vores høfder. Der drejer sig specifikt om høfde 11 (foran Bundgarnet 100), høfde 15 (foran Bundgarnet 84) og høfde 16 (foran Bundgarnet 105).
Stenblokkene fjernes. Kampestenene placeres hensigtsmæssigt på diget. De nuværende pælerester erstattes med nye pæle. 
Efterfølgende monteres stræk/planker på hver side af de nye pælerækker/høfder, svarende til den renovering der er sket af de fire høfder vest for parkeringspladsen.
Som det fremgår af billedet nedenfor virker de renoverede høfder, da der samles beskyttende sand foran det nye dige:-) En tilfreds bestyrelse nyder synet:-)
Generalforsamling 2020 aflyst 09-06-2020

Efter samråd med Tilsynsmyndigheden, Vordingborg Kommune, har bestyrelsen på sit bestyrelsesmøde 3.6.20 besluttet at årets generalforsamling, som pt er udsat grundet corona, helt aflyses. Bestyrelsen har lagt formandens beretning, samt det reviderede regnskab 2019 og Budget 2021 på hjemmesidenBestyrelsesmedlem og stedfortræder der i 2020 er på valg fortsætter til næste års generalforsamling, hvor de så er på valg samtidig med det bestyrelsesmedlem og stedfortræder, der er på valg i 2021.
Såfremt der måtte være medlemmer, der har indsigelse imod denne beslutning har de 2 uger fra offentliggørelse til at gøre indsigelse. Er der ingen indsigelse træder bestyrelsens beslutning i kraft.

(Op-) rydning vest og øst for P-pladsen 04-05-2020
I nærmeste fremtid har Digelaget en entreprenør til at rydde op efter sidste års etablering af høfder på pladsen lige vest for parkerings-pladsen. Samtidig bliver stien på diget øst for parkerings-pladsen reguleret, så den bliver til at færdes på.
Bestyrelsesmøde 29.11.2019 13-01-2020
Af hovedpunkter fra bestyrelsesmødet kan nævnes:
 • Bestyrelsen besluttede at erstatte fældede buske ved Kalven 11, og henstiller at der ikke igen plantes på samme sted. Hændelsen og præcisering af vedtægterne tages med i beretningen til generalforsamlingen.

 • ​Renovering af 4 høfder vest for høfde 31 afsluttet

 • ​​​Høfde 11, 15 og 16 renoveres i 2020.

 • ​Hul i digefod ved Strandgården er udbedret

 • ​Bestyrelsen savner orientering fra kommunen ang. "Lavbundsprojekt Råby Sø" Allen Smidt kontaktes, ligesom Grundejerforeningen kontaktes for at høre deres holdning. Bestyrelsen besluttede at de dokumenter, som Jens fik udleveret på sit møde med kommunen, samt det brev Råbyoved Skov v. bestyrelsesformand Henrik Grønholm har sendt til borgmester Mikael Smed lægges på Digelagets hjemmeside. Klik her for at se disse.
 • Generalforsamling lørdag den 21. marts 2020 kl. 14 på Købmandsgården
Renoveringen af 4 høfder færdig 23-09-2019
Så er vi færdige med de første fire høfder ud for det nye dige vest for P-pladsen. Mange var forbi i det fine vejr i weekenden, og roste renoveringen.
De tre høfder, 11, 15 og 16, som skulle have været renoveret i indeværende år, bliver vi desværre nødt til at vente med at til foråret 2020.
Dels er det allerede sent på året og vores leverandør af pæle kan først levere de sidste pæle efter skovningen i februar måned.
Besigtigelse af anlæg og bestyrelsesmøde 12. maj 2019 17-09-2019

Bestyrelsen gennemførte den 12. maj 2019 den årlige besigtigelse af vores kanaler, pumpestation og kystsikring. Efterfølgende var der bestyrelsesmøde.

Af hovedpunkter fra besigtigelsen og bestyrelsesmødet kan nævnes:

 • Bestyrelsen konstaterede at de nedtrykkede pæle i Vest kanalens nordlige kant virker fint, og at der er behov for at udvide pælerækken mod øst, da kanten også her skrider ud.
 • Digeområde ved Bundgarnet 60 vurderet efter henvendelse fra ejer. Bestyrelsen vurderer at der ikke er yderligere risiko ift. resten af diget.
 • Hul i digefod ved Strandgården udbedres ved at der oplægges flere sten.
 • Renovering af 4 høfder vest for høfde 31 ventes afsluttet inden sommerferien
 • Efterfølgende renoveres høfde 11, 15 og 16

Referat fra generalforsamling 16.3.2019 08-04-2019
Tak for en god og konstruktiv generalforsamling
Referat og andet materiale fra generalforsamlingen er tilgængeligt her

Af hovedpunkter fra generalforsamlingen kan nævnes,:
 • Aflæggelse og debat om Beretningen. Drøftelse af renovering af høfder og udløbsværket.
 • Enstemmig godkendelse af regnskab 2018 og budget 2020. Debat om hypige højvands situationer og deres digepåvirkning. Nu værende bidragssats fastholdes
 • Teit Honore, sommerhus interessent blev genvalgt til bestyrelsen. Som stedfortræder blev Anne Marie Christensen genvalgt. Begge med akklamation.
Høfderenovering midlertidigt indstillet 21-01-2019
Vores entreprenør har midlertidigt forladt Råbylille. Det skyldtes at det ikke var til at opretholde en fornuftig produktion grundet højvande og koldt vand. Entreprenøren starter op når vejret er mere stabilt. 
Nedenfor er 
billeder fra arbejdet indtil nu. Entreprenøren er kommet godt i gang med arbejdet. Der er åbnet ved høfde 31, hvilket bevirker at der kommer sand op af de nye høfder.
Bestyrelsesmøde 28.11.2018 19-12-2018
Hovedpunkter:
 • Renovering af de fire høfder vest for p-plads er igangsat 26.11.18. Herefter følger renovering af høfde 11 (foran Bundgarnet 100), høfde 15 (foran Bundgarnet 84) og høfde 16 (foran Bundgarnet 105)
 • Der er konstateret huller i diget vest for vores ansvarsområde. Mulige aktioner drøftes med ansvarlige for dette naboområde
 • Begyndende hul i digefoden foran Strandgården udbedres.
 • Vordingborg kommune afventer vores indstilling til udløbsværket. Oplæg til generalforsamling inkl. budget til vedtagelse i forbindelse med budget 2020 udarbejdes.
 • Vores hjemmeside skal bringes til at overholde EU's persondatalov.
 • Generalforsamling holdes lørdag 16. marts 2019 kl. 14 på Købmandsgården
Høfde renovering vest for p-pladsen 14-11-2018
Digelaget påtænker at gå igang med at renovere høfderne foran det nye dige, vest for p-pladsen, i den kommende uge såfremt vejret tillader det.

Planen er at erstatte de nuværende pælerester ved at ramme nye pæle ned.
Efterfølgende monteres stræk/planker på hver side af de fire nye pælerækker/høfder.
Bestyrelsesmøde 11. 09.2018 03-10-2018
Hovedpunkter:
 • Vestkanalens nordlige side, bag Bundgarnet 133, er over en strækning på 100 m forstærket med pæle. Se billedeserie nedenfor
 • Kanalsiderne er klippet primo september
 • Forhandling med entreprenør om renovering af 7 høfder pågår
 • Næste møde 29.11.18
Ved klipningen af kanalsidderne i august-september 2018 blev den nordlige side i Vestkanalen, i området bag Bundgarnet 133, forstærket med træpæle over en strækning på 100 m.
Gennem årene har der været store problemer med at kanalsiden skred ud i kanalen.
Nedenfor er en billedserie af forstærkningen.
Billede 1: Pæle rammes ned
Billede 2: Pælerække 
Billede 3: Bag pælerækken er placeret vandrette pæle for at fordele jordtrykket
Billede 4: Færdig arbejde
Besigtigelse af anlæg og bestyrelsesmøde 15. maj 2018 10-09-2018

Bestyrelsen gennemførte den 15. maj 2018 den årlige besigtigelse af vores kanaler, pumpestation og kystsikring. Efterfølgende var der bestyrelsesmøde.
 
Af hovedpunkter fra besigtigelsen og bestyrelsesmødet kan nævnes:

 • Sten er lagt tilbage på diget, ligesom sten fra det såkaldte stendepot på stranden foran matrikel 48r er fordelt på diget.
 • Renovering af 4 høfder vest for høfde 31, efterfulgt af høfde 11, 15 og 16 planlægges
 • Ved besigtigelsen konsateredes ophobning af fedtemøj og grene ved røret Bundgarnet 101. Jens klarede efterfølgende oprensning. Bestyrelsen diskuterer hvem der er ansvarlig for oprensning.
 • Hvis sommeren bliver tør nok vil Jens og Henning få pæle nedtrykket i Vest kanalens venstre kant, for at hindre at jorden skrider ud i kanalen, hvilket umuliggør kantklipning med gravemaskine.
Referat fra Generalforsamlingen 2018 09-05-2018
Tak for en god generalforsamling i hyggeligt lokale på Købmandsgården lørdag 17. marts 2018:-)
Referat og andet materiale fra generalforsamlingen er tilgængeligt her

Af hovedpunkter fra generalforsamlingen kan nævnes,:
 • Aflæggelse og debat om Beretningen. Drøftelse af vandfyldt udløbskanal ved højvande. Ingen grund til bekymring for nuværende.
 • Enstemmig godkendelse af regnskab 2017 og budget 2019. Nuværende bidragssats fastholdes
 • Bestyrelsen fik ensstemmigt godkendt sit forslag, om at fra generalforsamling 2019 sker indkaldelse via hjemmesiden.
 • Jens Nielsen, landbrugsinteressent blev genvalgt til bestyrelsen. Som stedfortræder blev Morten Rasmussen valgt. Begge med akklamation.


 
Mandag 19. Februar 2018 startede Digelagets entreprenør op på diverse arbejder langs kysten. Arbejderne består bl.a. i at få flyttet det stendepot som ligger foran diget lidt øst for p-pladsen, længere hen langs kysten mod øst hvor stenene kan være med til at forbedre kystsikringen. 
Ligeledes bliver de sten som vandet har flyttet ud foran diget lagt op på plads. Som noget nyt bliver der udlagt tang og sand ovenpå stenene - meningen med dette er at når tang og sand tørrer op vil det falde ned imellem stenene og hjælpe til med at holde stenene på plads. Det ser absolut ikke, som billedet også viser, pænt ud lige når det er lavet, men inden længe vil sand og tang være væk. Det er en metode som vores entreprenør tidligere har benyttet sig af i henholdsvis Hornbæk og Stillinge Strand. Arbejderne ventes at tage 3 uger.
Bestyrelsesmøde 23.01.18 09-02-2018
Hovedpunkter:
 • Stien på det nye dige er ryddet.
 • Entreprenør bestilles til at lægge sten fra stranden tilbage på diget.
 • Behov for flere tilbud på renovering af høfderne.
 • Vinteren har været våd of uden frost, hvilket har umuliggjort arbejdet med nedtrykning af pæle i Vestkanalens venstrekant ved fårefolden.
 • Generalforsamling 17. marts 2018 holdes på Købmandsgården.
Besigtigelse af anlæg og bestyrelsesmøde 21.5.17 17-08-2017

Bestyrelsen gennemførte den 21. maj 2017 den årlige besigtigelse af vores kanaler, pumpestation og kystsikring.
 
Af hovedpunkter fra besigtigelsen og bestyrelsesmødet kan nævnes:

 • Funktionen af udløbsværket ved pumpestationen drøftet. Hvad gavner det? Behov? Hvordan ser andre pumpestationers udløb ud?
 • Renovering af høfder vest for høfde 31 ventes igangsat til oktober.
 • Stien på det nye dige skal friholdes for græs og krat.
Referat fra Generalforsamling 2017 17-08-2017
Så er Digelagets hjemmeside opdateret med beretning, referat og andet materiale fra generalforsamlingen 25. marts 2017.
 
Af hovedpunkter fra generalforsamlingen kan nævnes,:
 • Aflæggelse og debat om Beretningen. Risiko for støjgener i forbindelse med høfderenovering drøftet.
 • Enstemmig godkendelse af regnskab 2016 og budget 2018. Medlemsbidrag for 2018 fastholdes på samme niveau som i 2017 og tidligere år.
 • Henrik From, sommerhusinteressent blev genvalgt til bestyrelsen. Som stedfortræder blev Jan Hestehave genvalgt. Begge med akklamation.
Ved at klikke på ordene med fed ovenfor, kobles du til relevant dokument.
Bestyrelsesmøde 6.12.16 23-01-2017

Hovedpunkter:


Drøftede tilbud på pæle og besluttede køb af ca. 1.500 pæle fra Klintholm.
Pælene skal bruges ved renovering af høfderne.

Generalforsamling bliver lørdag 25. marts 2017 kl. 14 hos Kaj Kok.

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 1.2.17 hos Teit.

 
Bestyrelsesmøde 1.11.16 29-11-2016
Hovedpunkter:
 • Pumpestation og Kanaler.
  • Den store pumpe/motor er renoveret i løbet af sommeren.
  • Besluttet at placere pæl med højdeskala midt i kanalen ved den nye gangbro ved Bunden. Herved bliver det muligt at aflæse aktuel vandstand i kanalen.
  • Hegnsbeplantningen langs renseanlægget er beskåret så der er plads til at maskinen med kanalside klippeudstyr kan køre der.
  • Kanalsiderne klippes netop nu i november.
 • Kystsikringen.
  • Besluttet at indhente tilbud på træpæle til vedligehold af træhøfder fra Klintholm. Planen er først at renovere de tre høfder foran det nye dige.
 • Næste møde er 6.12.16 hos Henning
Besigtigelse af anlæg og bestyrelsesmøde 21.5.16 29-08-2016

Bestyrelsen gennemførte den 21. maj 2016 den årlige besigtigelse af vores kanaler, pumpestation og kystsikring.
 
Af hovedpunkter fra besigtigelsen og bestyrelsesmødet kan nævnes:

 • Tilstanden af den store pumpe skal vurderes.
 • Der skal fjernes en række buske på rensningsanlæggets areal, så klipning af kanalsider er muligt.
 • Tilbud på vedligehold af 3 pælehøfder vest for høfde. Der skal vedligeholdes med stenfyldte kronekasser og sideplanker
 • Efterfølgende kan der åbnes ved høfde 31
 • Tilbud på vedligehold af pælehøfde 13 og 14 inkl. stenfyldte kronekasser og sideplanker.
Referat fra Generalforsamling 2016 20-05-2016
Så er Digelagets hjemmeside opdateret med beretning, referat og andet materiale fra generalforsamlingen 26. marts 2016.
 
Af hovedpunkter fra generalforsamlingen kan nævnes,:
 • Aflæggelse og debat om Beretningen
 • Godkendelse af regnskab 2015 og budget 2017. Medlemsbidrag for 2017 fastholdes på samme niveau som i 2016 og tidligere år.
 • Henning Hansen, landbrugsinteressent blev genvalgt til bestyrelsen. Som stedfortræder blev Finn Jørgensen genvalgt. Begge med akklamation.
Ved at klikke på ordene med fed ovenfor, kobles du til relevant dokument.
Bestyrelsesmøde 23.2.16 11-03-2016
Hovedpunkter:
 • Pumpestation og Kanaler.
  • Den gamle pumpe/motor har haft udfald. Besluttet at indhente tilbud på skift af motor og kontrol af om pumpen skal renoveres.
  • Bro ved Bunden ventes på plads inden generalforsamlingen.
  • Syge asketræer langs samlekanalens vestkant er fældet.
 • Kystsikringen. 
  • Varsel om afslag fra Kystdirektoratet modtaget angående etablering af bølgebryder vest for H31, (Element 2 i vedligeholdelsesplan). Vi må godt ændre/fjerne høfden. Besluttet som forsøg at fjerne de sten der ligger mellem bølgebryderen og betonfoden. Herved forventes at sand så vil lejre sig foran det nye dige. Indenda skal de tre træhøfder foran det nye dige renoveres, da sandet ellers vil føres videre forbi det nye dige.
  • Tanke om opfyldning af hullerne i skrænten øst for pumpestationen sat på hold efter ovennævnte varsel fra Kystdirektoratet. Kystdirektoratet skriver at erosionsbeskyttelse som regel kun kan tillades, hvis der indenfor en kortere periode, typisk 20-25 år, vil være risiko for beskadigelse. Bestyrelsen vurderer at der vil gå længere tid end 20-25 år inden der er fare for gennembrud af havvand.
 • Generalforsamling afholdes 26. marts 2016 kl. 14 i Hjertebjerg Forsamlingshus.
Bestyrelsesmøde 17.11.15 13-01-2016
Hovedpunkter:
 • Pumpestation og Kanaler.
  • Bro ved Bunden ventes på plads i løbet af vinteren.
  • Vordingborg Forsyning rykkes, da de ikke nåede at beskære beplantningen ved rensningsanlægget inden kanalside klipningen.
  • Syge asketræer langs samlekanalens vestkant fældes i løbet af vinteren 15/16.
 • Kystsikringen
  • ​Ansøgning sendt til Kystdirektoratet angående ændring ved høfde 31 (H31) og etablering af bølgebryder vest for H31, (Element 2 i vedligeholdelsesplan).
  • Det undersøges om hullerne i skrænten øst for pumpestationen kan vedligeholdes med de mange sten, som ligger i vandlinien (Element 8 i vedligeholdelsesplan). 
 • Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 9. februar 2016
 • Generalforsamling afholdes 26. marts 2016 kl. 14 i Hjertebjerg Forsamlingshus.
Bestyrelsesmøde 29.9.15 10-11-2015
Hovedpunkter:
 • Pumpestation og Kanaler.
  • Bro ved Bunden ventes på plads i løbet af vinteren.
  • Når vi efterårsklipper trykkes kant tilbage ved fårefolden. Nedtrykning af pæle udsættes til 2016.
  • Hegnsbeplantningen langs rensningsanlægget er vokset så meget at kanalside klipning er umuligt. Vordingborg Forsyning kontaktes for beskæring af beplantning.
  • Syge asketræer langs samlekanalens vestkant fældes i løbet af vinteren 15/16.
 • Kystsikringen.
  • Oplæg til ansøgning til Kystdirektoratet angående ændring ved høfde 31 (H31) og etablering af bølgebryder vest for H31, (Element 2 i vedligeholdelsesplan) er under udarbejdelse.
  • Huller i skrænten øst for pumpestationen søges vedligeholdt med sten efter høst, (Element 8 i vedligeholdelsesplan). 
 • Økonomi
  • Der arbejdes med at sikre den bedst mulige forrentning af Digelagets formue.
 • Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 17. november 2015
Besigtigelse af anlæg 23.5.15 13-08-2015
Bestyrelsen gennemførte den 23. maj 2015 den årlige besigtigelse af vores kanaler, pumpestation og kystsikring.

Fokus var på kystbeskyttelsen efter modtagelse af Grontmij rapport primo feb. 2015. Undervejs diskuteredes mulige tiltag og løsninger for kystsikringen iht. den prioriterede beslutning fra Generalforsamlingen 2015.

 

Af hovedpunkter fra besigtigelsen kan nævnes:

 • Teit indhenter tilbud på at ændre ved høfde 31 (H31) og etablere bølgebryder vest for H31, (Element 2 i vedligeholdelsesplan). Stenmatr. genbruges, ligesom der tages sten fra vores depot til bølgebryder og vedl. af tre pælehøfder vest for H31, (Element 7 i vedligeholdelsesplan).
 • Huller i skrænten øst for pumpestationen skal vedligeholdes med sten efter høst, (Element 8 i vedligeholdelsesplan).  Jens skaffer sten og aftaler med lodsejer.
 • I forbindelse med kantklipning i efteråret trykkes Vestkanalens kant som vanligt tilbage og der trykkes pæle i for at holde kanten på plads. Henning skaffer pæle.
Næste bestyrelses møde er aftalt til 23. september
Referat fra Generalforsamling 2015 13-08-2015
Så er Digelagets hjemmeside opdateret med beretning, referat og andet materiale fra generalforsamlingen 28. marts 2015.
 
Af hovedpunkter fra generalforsamlingen kan nævnes,:
 • Aflæggelse og debat om Beretningen
 • Godkendelse af regnskab 2014 og budget 2016. Medlemsbidrag for 2016 fastholdes på samme niveau som i 2015 og tidligere år.
 • Bestyrelsens forslag til vedligeholdelsesplan for kysten ved Råbylille Strand blev vedtaget. I henhold til planen er det første der igangsættes en opmåling af strand, høfder mm, som grundlag for de kommende projekter. Noget andet der tages fat på er etablering af fodgænger-passage ved høfde 31. Selvom der de næste år skal bruges mange penge på kystbeskyttelse, fastholdes kontingentet som ovenfor nævnt i 2016. Digelaget tærer istedet på opsparingen.
 • Jørgen Jensen, sommerhusinteressent blev genvalgt til bestyrelsen. Som stedfortræder blev  Karsten Jørgensen valgt. Begge med akklamation.

Ved at klikke på ordene med fed ovenfor, kobles du til relevant dokument.
 
 
Bestyrelsesmøde 3.2.15 06-02-2015
Hovedpunkter:
 • Pumpestation og Kanaler.
  • Fundament til bro ved Bunden er støbt. Bro, med dim. 1,8 m bred og 7,5 m lang, i hårdt træ bygges.
  • Venstre kanalside efter fårefolden skrider ud, så når vi efterårsklipper skal der nedtrykkes pæle.
  • Lodsejere har efter aftale skiftet del af Digelagets rørkanal. Digelaget har betalt for røret. 
 • Kystsikringen.
  • ​Udkast til vedligeholdsplan er modtaget 30.1.15, klik her for at komme til Vedligeholdelsesplan og Tilstandsvurdering. Vedligeholdsplanen skal drøftes og besluttes på Generalforsamlingen 28. marts 2015. Planen dækker efter bestyrelsens vurdering emner, som ligger udenfor Digelagets vedtægter. Derfor kontaktes Vordingborg Kommune, som er tilsynsmyndighed, for afgørelse, herunder hvorledes det der ikke er omfattet skal håndteres.
 • Økonomi
  • Vindmøllelag er ved at sælge vindmøller til energiselskab. Digelagets andel er optaget under aktiver i regnskabet med kr. 81.250. Digelaget følger salget.
  • Regnskab 2014 og Budget 2016 er under udarbejdelse
 • ​​Generalforsamling lørdag 28. marts 2015 kl. 14 i Hjertebjerg Forsamlingshus
  • Dagsorden blev gennemgået og forberedt. Dagsorden i henhold til vedtægterne, inkl. henvisning til vores hjemmeside udsendes så den er medlemmerne i hænde senest 14.3.15. Relevante dokumenter skal være på vores hjemmeside samme dag. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer. Bestyrelsens forslag angående vedligeholdsplan, se ovenfor, fremlægges.
Bestyrelsesmøde 23.9.14 05-11-2014
Hovedpunkter:
 • Pumpestation og Kanaler.
  • Skærbæk og KJ Elektro vurderer at vi har en rigtig god stor pumpe med motor. De vurderer at det bedste er på et tidspunkt at renovere pumpe og motor for i omegnen af kr. 100.000. 
  • Fundament til bro ved bunden planlægges støbt inden vinter.
  • Efter succes med stabilisering af venstre kant i Samlekanalen før pumpestationen, forsøger vi at stabilisere venstre kanalside efter fårefolden ved nedtrykning af pæle over en strækning på ca 20 m., når vi efterårs klipper.
  • Der er konstateret sygdom i asketræerne langs samlekanalens vestkant. Disse skal fældes indenfor de næste par år.
 • Kystsikringen.
  • Grontmij har besigtiget Råbylille Strand 9.9.14. 1. udkast til vedligeholdsplan forventes ultimo oktober 2014.
 • Økonomi
  • ​Spørgsmål angående flere banker aht. garanti og obligationer versus højrente konti afklares.
 • Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 21. november 2014
Besigtigelse af anlæg og bestyrelsesmøde 25.5.14 28-08-2014

Bestyrelsen gennemførte den 25. maj 2014 den årlige besigtigelse af vores kanaler, pumpestation og kystsikring.

Besigtigelsen gav ikke anledning til nye opgaver, men var en konstatering af at forholdene ikke har ændret sig væsentligt siden sidste års besigtigelse. Kanalkanterne i svinget i samlekanalen er blevet sikret og der udlægges muld på det berørte areal. 

 


Efter besigtigelsen havde bestyrelsen møde.
Af hovedpunkter fra mødet kan nævnes:

 • Pumpestation og Kanaler.

  • To tilbud på bro ved Bunden indhentes.

  • Kommunen og lodsejere inviteres til feltmøde om at frilægge dele af den rørlagte del af Vestkanalen.

 • Kystsikringen.

  • Bestyrelsen afventer forslag til vedligeholdelsesplan fra ​Grontmij.

 • Næste bestyrelses møde er aftalt til 9. september

Referat fra Generalforsamlingen 10-04-2014
Referatet fra generalforsamlingen lørdag den 15. marts 2014 er lagt på hjemmesiden.
Af hovedpunkter fra mødet kan nævnes:
 • Aflæggelse og debat om Beretningen
 • Godkendelse af regnskab 2013 og budget 2015. Medlemsbidrag for 2015 fastholdes på samme niveau som i 2014 og tidligere år.
 • To forslag blev behandlet. Bestyrelsens forslag om at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan blev vedtaget, mens Grundejerforeningens forslag om at fokusere på mere sand på stranden blev nedstemt.
 • Teit Honoré, sommerhusinteressent blev genvalgt til bestyrelsen. Som ny stedfortræder blev Anne Marie Christensen valgt. Begge med akklamation.
Ved at klikke på ordene med fed ovenfor, kobles du til relevant dokument.
Bestyrelsesmøde 5.2.2014 27-02-2014
Hovedpunkter:
 • Pumpestation og Kanaler.
  • Afventer tilbud fra Skærbæk på ny el-motor til den store pumpe.
  • Skitse af bro (1,8 m bred, to dragere med trætrin og ingen håndliste) i stedet for rør ved Bunden er fremsendt til kommunen. Kommunen har igangsat høringsproces.
  • Efter succes med stabilisering af venstre kant i Samlekanalen før pumpestationen, forsøger vi at stabilisere venstre kanalside efter fårefolden, når vi efterårs klipper i 2014.
  • Besluttet at trykke pæl med målepind ned i kanalen ved Bunden. Herved bliver det muligt for alle at aflæse vandhøjden i kanalen.
  • Vi er i dialog med kommunen om at frilægge dele af den rørlagte Vestkanal. Kommunen og lodsejere inviteres til feltmøde.
 • Kystsikringen.
  • Grontmij har udarbejdet tilbud på vedligeholdsplan for kystsikringen. Bestyrelsen fremlægger forslag til godkendelse på generalforsamlingen lørdag 15. marts 2014.
 • Generalforsamling lørdag 15. marts 2014 kl. 14
  • ​Dagsorden blev gennemgået og forberedt. Dagsorden i henhold til vedtægterne, inkl. henvisning til vores hjemmeside udsendes senest 1.3.14. Relevante dokumenter skal være på vores hjemmeside samme dag. Der er modtaget forslag fra Grundejerforeningen Råbylille Strand: "Skal vi have en bredere sandstrand i Råbylille Strand?". Dette og Bestyrelsens forslag angående vedligeholdsplan, se ovenfor, fremlægges.
Bestyrelsesmøde 17.12.13 13-01-2014
Hovedpunkter:
 • Pumpestation og Kanaler.
  • Dialog med Skærbæk om ny el-motor til den store pumpe.
  • Skitse af bro (1,8 m bred, to dragere med trætrin og ingen håndliste) i stedet for rør ved Bunden er fremsendt til kommunen. Vi er i dialog med kommunen, som har fremsendt forskellige spørgsmål til projektet.
  • Venstre kant i Samlekanalen før pumpestationen er stabiliseret med store sten.
  • Vi er i dialog med kommunen om at frilægge dele af den rørlagte Vestkanal.
 • Kystsikringen.
  • Grontmij har udarbejdet tilbud på vedligeholdsplan for kystsikringen. Bestyrelsen besluttede at fremlægge tilbudet til godkendelse på generalforsamlingen lørdag 15. marts 2014.
 • Næste bestyrelses møde er aftalt til 4.2.14
 • Generalforsamling
  • ​Som ovenfor nævnt afholdes der generalforsamling lørdag den 15. marts 2014 kl. 14 i Hjertebjerg Forsamlingshus
Bestyrelsesmøde 4.9.13 10-10-2013
Til orientering havde bestyrelsen møde den 4.9.13

Af hovedpunkter fra mødet kan nævnes:
 
 • Pumpestation og Kanaler.  Nødplan for pumperne optager bestyrelsen. Hvad gør vi hvis den store pumpe bryder sammen når vandtilstrømningen er høj? Efter dialog med Lykkegaard, leverandøren af vores nye lille pumpe, vurderer bestyrelsen, at den svageste komponent er el-motoren på den store pumpe. Denne el-motor er af gammel dato. Besluttet at indhente tilbud på ny el-motor hos Skærbæk. ​Kanalerne kantklippes i sept.-oktober. Overkørslen ved Bunden ønskes skiftet fra rør til let bro. Broskitse fremsendes til kommunen. Venstre kant i Samlekanalen skrider ned i svinget hvor Vestre kanal løber ind. I sept.-okt. sættes entreprenør på sagen. Kanten stabiliseres med store sten. 
 • Kystsikringen. Bestyrelsen er usikker på hvad der er bedst mht. høfterne generelt. Jørgen deltager i Kystkonference 2013, og forhører sig om tilbud på Projektforslag for kystsikringen.
 • Næste bestyrelses møde er aftalt til 26.11.2013.
Besigtigelse af anlæg og bestyrelsesmøde 9.6.13 12-08-2013
Bestyrelsen gennemførte den 9. juni 2013 den årlige besigtigelse af vores kanaler, pumpestation og kystsikring.
Hovedpunkter fra besigtigelsen:
 
 • Øst for pumpestationen nedbrydes skrænten. Jørgen følger op.
 • Åbent hus arrangemenet ved pumpestationen tiltrak 5 medlemmer.
 • Teit aftaler reetablering af oplagsplads overfor P-pladsen og vedligehold af sti på det nye dige med ejerkredsen af 48r.
Efter besigtigelsen holdte bestyrelsen møde.
Af hovedpunkter fra mødet kan nævnes:
 • Nye vedtægter. Tinglysning sket, nu mangles aflysning af de gamle vedtægter, hvilket gennemføres når det nye tinglysningssystem kan klare dette automatisk.
 • Pumpestation og Kanaler. Kanalerne planlægges kantklippet i sept.-oktober. Overkørslen ved Bunden ønskes skiftet fra rør til let bro. Teit er i kontakt med kommunen. Venstre kant i Samlekanalen skrider ned i svinget hvor Vestre kanal løber ind. Jens er på sagen og vi forsøger at stabilisere med store sten.
 • Kystsikringen. Som ovenfor nævnt nedbrydes skrænten øst for Pumpestationen. Bestyrelsen er usikker på hvad der er bedst mht. høfterne generelt og Jørgen tager dialog med ingeniør Svend Aage Sørensen (SAS) angående mulige forsøg. SAS arbejder bl.a. meget med de Lollandske diger og rådgiver Ulvshale-Fællesskov Digelag 
 • Næste bestyrelses møde er aftalt til 4. september 2013.
Referat fra Generalforsamlingen 12-08-2013
Referatet fra generalforsamlingen lørdag den 16. marts 2013 er lagt på hjemmesiden og nyhedsmail er udsendt 22. april 2013.
Af hovedpunkter fra mødet kan nævnes:
 • Aflæggelse og debat om Beretningen
 • Godkendelse af regnskab 2012 og budget 2014. Bestyrelsen har opdateret Digelagets Tilsyns- og vedligeholdsplan. Bestyrelsen budgetterer, at lodsejernes bidrag fastholdes frem til 2019 på nuværende niveau.
 • Fem forslag blev behandlet. Fire blev vedtaget med overvejende flertal, et enkelt forslag kunne der ikke stemmes om.
 • Jens Nielsen, landbrugsinteressent, og hans stedfortræder, blev genvalgt til bestyrelsen med akklamation.
Ved at klikke på ordene med fed ovenfor, kobles du til relevant dokument.
Åbent hus på pumpestationen 9.6.13 27-05-2013
Kom til åbent hus på pumpestationen 9. juni 2013 kl. 11.30-12.00 og se vores nye pumpe og el-tavle, samt få en snak med bestyrelsen.
Bestyrelsesmøde 4.2.13 01-03-2013
Til orientering havde bestyrelsen møde den 4. februar 2013

Hovedpunkter fra mødet:
 • Tinglysning af nye vedtægter er gennemført
 • 10.10.12 besigtigede digeingeniør Svend Aage, Holger Toxvig fra Kystdirektoratet og JJ kystsikringen ved Råbylille Strand. Kystdirektoratets indtryk er, at vi har tilstrækkelig kystsikring foran sommerhus området og at man bakker op om den rapport, hvori Svend Aage noterer at høfderne ikke har den store virkning og ikke behøver vedligehold.
 • Tre lodsejere forslår at dele af den rørlagte Vestkanal frilægges. TH tager dette op med kommunen.
 • Venstre kant skrider ud i hjørnet, hvor Vest-, Østkanal løber sammen i Samlekanal. Vi arbejder på at stabilisere kanalsiden.
 • I 2013 planlægges kanalklipning i sept-okt + evt. nødklipning i juli-august.
 • Pumper og regulering fungerer fint. Pumpe leverandør følger op i marts måned.
 • Udløbsbassin ved pumpestation er repareret såvel udefra, som indefra. Udløbskanalen er renset til kote – 0,2 m iht. vedtægterne.
Bestyrelsesmøde 18.9.12 23-10-2012
Til orientering holdte bestyrelsen møde den 18. september 2012

Hovedpunkter fra mødet:
 • Mødet startede på pumpestationen, som er nymalet hhv. gul udvendig og hvid indvendig. Den nye pumpe og regulering blev gennemgået. Videokamera til overvågning af indløb mangler montering.
 • Tinglysning af nye vedtægter pågår
 • Vedligehold af kystsikringen gennemgåes med Kystdirektoratet i oktober.
 • Betonklodserne fjernes fra den gamle oplagsplads overfor P-pladsen. Når dette er sket, er reetableringen af oplagspladsen afsluttet efter aftale med Grundejerforeningen.
 • Overkørselen ved Bunden overvejes udskiftet med let bro
 • Kanal siderne vedligeholdes iforbindelse med kanalklipning i nov.-december
 • Generalforsamling 2013 er besluttet til den 16. marts 2013 kl. 14 i Hjertebjerg forsamlingshus.
 • Næste møde er aftalt til 6.11.12.

Besigtigelse af anlæg og bestyrelsesmøde 5.5.12 23-05-2012
Bestyrelsen gennemførte den 5. maj 2012 den årlige besigtigelse af vores kanaler, pumpestation og kystsikring.
Hovedpunkter fra besigtigelsen:
 • Overkørsel ved Bunden giver fortsat problemer. Teit undersøger mulige løsninger.
 • Kanalsider skrider ud nogle steder. Jens undersøger mulige løsninger.
 • Åbent hus arrangemenet ved pumpestationen en succes. 10-15 medlemmer kiggede forbi og fik en fremvisning af pumpestationen.
 • Jørgen tager vedligehold af høfderne op med Kystdirektoratet.
 • Teit aftaler reetablering af oplagsplads overfor P-pladsen med ejerkredsen af 48r.
 • Jens igangsætter renovering af rørledning i Råbylille Tokker.
Efter besigtigelsen holdte bestyrelsen møde.
Af hovedpunkter fra mødet kan nævnes:
 • Nye vedtægter. Teit igangsætter tinglysning.
 • Rampe. Forligsmøde afholdt med ejerkredsen af 48r den 29.4.12, uden resultat. Se nyhed af 1.5.12 nedenfor. Digelagets bestyrelse anser ikke flere muligheder for forlig og betragter rampesagen som afsluttet.
 • Pumpehus og kanaler. Jens sikrer at pumpehuset friskes op ind- og udvendigt. Jørgen arbejder videre med pumpeprojektet. Ny el-tavle, lille pumpe og pumpestyring er bestilt og forventes installeret i juni.
 • Økonomi. Henrik From konstitueret som ny kasserer og følger op på regnskabs- og budgetopgaver fra generalforsamlingen.
 • Næste bestyrelses møde er aftalt til 18. september 2012.
Endnu intet forlig i Rampesagen 01-05-2012
Der blev den 29. april 2012 afholdt møde med ”ejergruppen 48 r”, Grundejerforeningen Råbylille Strand samt Digelaget vedr. opførelse af den meget omdiskuterede rampe med placering på 48 r. Digelagets formand Teit Honoré fremlagde et oplæg til hvordan man kunne komme videre med rampen. Efter fremlæggelsen meddelte Lisbeth Caspersen som sammen med Frede Møller repræsenterede ejerkredsen, at en enig ejerkreds havde besluttet at der ikke skulle være nogen rampe. Så den hensigtserklæring, som Lisbeth Caspersen og Martin Pedersen gav på generalforsamlingen, om at ville deltage i ”at forlige sagen” er der tilsyneladende intet hold i. Digelaget beslutter på sit bestyrelsesmøde 5.5.12 det videre forløb.
Referat fra generalforsamling 19-04-2012
Referatet fra generalforsamlingen lørdag den 31. marts 2012 er lagt på hjemmesiden.
Af hovedpunkter fra mødet kan nævnes:

 • Aflæggelse og debat om Beretningen
 • Godkendelse af regnskab 2011 og budget 2013, herunder godkendelse af indkøb af ny pumpe til pumpestationen. Bestyrelsen har opdateret Digelagets Tilsyns- og vedligeholdsplan. Bestyrelsen budgetterer, at lodsejernes bidrag fastholdes frem til 2018 på nuværende niveau.
 • Hele syv forslag blev behandlet. Af disse blev to trukket tilbage, et enkelt forslag kunne der ikke stemmes om. Ingen af de øvrige fire forslag blev vedtaget.
 • To nye medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen. Efter indstilling fra bestyrelsen er hhv. Henrik From nyvalgt for sommerhusinteressenterne, mens Henning Hansen er nyvalgt for landbrugsinteressenterne.
Ved at klikke på ordene med fed ovenfor, kobles du til relevant dokument.

Alle ønskes en rigtig god dag og på gensyn til åbent hus på pumpestationen lørdag den 5. maj kl. 10-11.
Husk at fortæl om arrangementet til din naboyes

Åbent hus på pumpestationen 11-04-2012
Lørdag den 5. maj 2012, - dagen efter store bededag, gennemfører bestyrelsen sin årlige kanal- og digevandring og holder i den forbindelse åbent hus på pumpestationen i tidsrummet 10-11. Her vil der være mulighed for at se pumpestationen, møde bestyrelsen og få en snak om vores anlæg.

Efter godkendelse af budget på generalforsamlingen 31.3.12, har bestyrelsen på møde 3.4.12 gennemgået pumpe tilbud fra Grundfos, Lykkegaard og Wintec. Efter vurdering af tilbuddene i forhold til følgende vægtede parametre; pris, service, kvalitet og ekspertise, besluttede bestyrelsen at Lykkegaard A/S, Ferritslev Fyn, skal levere en ny ”lille” pumpe til Digelaget.

På samme måde gennemgik bestyrelsen el-tilbud fra Grundfos, Lykkegaard, Skærbæk og Svend Mogensen og besluttede efter sammenhold med følgende vægtede parametre; pris, el & smed, service, overvågningsmuligheder og kendskab til leverandør, at Skærbæk, Stege skal levere komplet ny el-tavle og styring til pumperne.

Sammenlagt er ordren på kr. 460.000 inkl. moms og bestyrelsen forventer, med forbehold for skybrud og des lige, at el-tavle og styring indbygges primo juni 2012 og at den ”lille” pumpe monteres medio juni 2012.

Bestyrelsesmøde 7.2.12 27-02-2012
Til orientering holdte bestyrelsen møde den 7. februar 2012

Hovedpunkter fra mødet:
 • Vordingborg Kommunes sagsbehandler har efter indsigelse fra fire sommerhusejere udsat godkendelsen af vedtægtsændringerne fra 2011. Bestyrelsen efterlyser en redegørelse fra kommunen.
 • Overkørslen fra Kalven til rensningsanlægget er delvist stoppet. Et betonrør er taget op, men der er stadig noget galt. Jens tager aktion.
 • Projekt Ny pumpe/pumper. Tilbud fra forskellige leverandører på nye pumper, ny el-tavle og pumpestyring vurderes og oplæg præsenteres for beslutning på generalforsamlingen i 2012.
 • I rampe sagen søges aftale indgået med ejerne af matrikel 48r.
 • Generalforsamlingen 2012 er fastsat til lørdag 31.3.12 kl. 14 i Hjertebjerg forsamlingshus, - dagsorden udsendes i henhold til vedtægterne.
 • Regnskab 2011, budget 2013 og indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen blev gennemgået.
Bestyrelsesmøde 17.1.12 31-01-2012
Til orientering holdte bestyrelsen møde den 17. januar 2012

Hovedpunkter fra mødet:
 • Besluttet at kanalsiderne klippes i maj-juni og oktober-november.
 • Vordingborg Kommunes sagsbehandler har efter dialog med Kystdirektoratet indstillet til Miljø- og Klimaudvalget at vedtægtsændringen fra generalforsamlingen 2011, om solidarisk partsfordelig, godkendes. Og at ændringen i bidragsopkrævningen træder i kraft fra 2013.
 • Bestyrelsen besluttede at tinglysning af vedtægtændringer fra 2010, 2011 afventer eventuelle ændringer i 2012. Det koster kr. 20.000 i administrations omkostninger hver gang tinglysning skal gennemføres.
 • Projekt Ny pumpe/pumper. Pumpefirma Lykkegaard målte 31.8.11 på pumperne. Målingerne viser at pumperne har en dårlig virkningsgrad, men at de lige netop kan klare maks vandflow i kanalen. COWI har beregnet at kanalen bagom sommerhus området kan transportere 65 % af den mængde vand, som nye pumper kan pumpe ud i Østersøen. COWI analyse viser, at det ikke giver mere flow i kanalen at ændre de 6 rør lagte overkørsler til broer. Tilbud på nye pumper, ny el-tavle og pumpestyring indhentes og oplæg præsenteres for beslutning på generalforsamlingen i 2012.
 • I rampe sagen søges aftale indgået med ejerne af matrikel 48r.
 • Møde med Grundejerforeningen er aftalt til 24.1.12
 • Generalforsamlingen 2012 bliver enten 24.3 eller 31.3, - besked udsendes i god tid.
 • Næste møde i bestyrelsen er 7.2.12.
Bestyrelsesmøde 5.9.11 01-12-2011
Til orientering holdte bestyrelsen møde den 5. september 2011

Hovedpunkter fra mødet:
 • Efter skybrud på 60 og 24 mm regn hhv. 12. og 14 august blev der foretaget nødklipning af kanalsider 15. og 16. august med det formål at skabe mere vandflow fra vest mod øst i kanalen. JN vurderer om det er nødvendigt med endnu en klipning i 2011.
 • Bestyrelsen besluttede at tinglysning af vedtægtændringer fra 2010 og 2011 ikke nødvendigvis skal ske samtidigt, så tinglysning af ændringer fra 2010 i gangsættes samtidig med at kommunen godkender vedtægts ændringerne fra 2011.
 • Pumpehus males udvendigt i 2012.
 • Projekt Ny pumpe/pumper. Pumpefirma Lykkegaard målte 31.8.11 på pumperne. Rapport afventes. Efterfølgende skal løsning besluttes og tilbud indhentes.
 • Rampe sagen afventer møde med advokat 15.9.
 • Næste møde planlægges ved behov for beslutning angående pumper
Besigtigelse af anlæg og bestyrelsesmøde 22.5.11 28-08-2011
Til orientering gennemførte bestyrelsen den 22. maj 2011 den årlige besigtigelse af vores kanaler, pumpestation og kystsikring.
Hovedpunkter fra besigtigelsen:
 • Hegn langs kanal før rensningsanlæg klippes så der er plads til klipning og oprensning af kanaler.
 • 50-75 m af Vestkanalens venstre side rettes op efter skovkrattet.
 • Pumpehuset males udvendigt
 • Stenplægning på diget vurderes tilfredsstillende
Efter besigtigelsen holdte bestyrelsen møde.
Af hovedpunkter fra mødet kan nævnes:
 • Opgaver fra generalforsamlingen 26.3.11 blev fordelt.
 • Budget- og regnskabsopgaver klarer Hans Eigil
 • Teit arbejder med vedtægtsændringer. Tinglysning af vedtægter fra 2010 afventer at vedtægterne er blevet opdateret og godkendt iht. Generalforsamlingens beslutning om solidarisk bidragsydelse. Bestyrelsen ønsker ikke to separate tinglysninger.
 • Jørgen arbejder med pumpeprojekt.
 • Forhandlinger om etablering af rampe over det nye dige pågår. Med hjælp fra advokat søges løsning i samarbejde med ejerkredsen af matrikel 48r.
 • Næste bestyrelses møde er aftalt til 5. september 2011.
Nødklipning af kanalsiderne afsluttes i dag 16-08-2011

Nødklipning af kanalsiderne fra pumpestationen og mod vest til Overlid afsluttes i dag.
Vandet flyder nu bedre ned til pumpestationen hvor pumperne arbejder perfekt og pumper i størrelsesordenen 2.500 m3 vand ud i Østersøen pr time.

Nødklipning af kanalsiderne 15-08-2011

Med nattens regn steg vandstanden i kanalen til samme niveau, som i januar.
Pumperne arbejder på højtryk, og da regnen heldigvis er stoppet, er vandstanden ved pumpestationen reduceret med ca 20 cm siden kl. 6 i morges.
I dag gennemføres nødklipning af kanalsiderne på relevante steder.

Vandet står højt i kanalen 14-08-2011

Bestyrelsen er opmærksom på at vandet i kanalen er steget meget de seneste dage, og vi følger situationen.
Pumperne fungerer perfekt. De tilses jævnligt. Vandstanden i kanalen ved pumpehuset holdes for tiden på 20 cm, for at skabe så meget flow i kanalen som muligt.
Pga grønvækst i kanalen er flowet reduceret, og vandstanden ved rensningsanlægget, Overlid og Kæden er højt. Ikke som i januar, - men højt.
Normalt klipper vi kanalsiderne i sept. - oktober måned, men vi undersøger om det er muligt at klippe tidligere.

Referat fra generalforsamling og Stenoplægning på Diget 15-04-2011
Påsken står for døren, solen skinner og Referatet fra generalforsamlingen lørdag den 26. marts 2011 er lagt på hjemmesiden.
Af hovedpunkter fra mødet kan nævnes:
 • Bred opbakning til bestyrelsens arbejde og Beretning.
 • Betyrelsen har opdateret Digelagets Tilsyns- og vedligeholdsplan. Bestyrelsen budgetterer, at lodsejernes bidrag fastholdes fremtil 2017 på nuværende niveau.
 • Forslag om solidarisk og ensartet partsfordeling blev vedtaget. Bestyrelsen arbejder herefter på at ændre vedtægterne.
 • Bestyrelsen fortsætter med kun 4 medlemmer det næste år, da bestyrelsen ikke kunne finde kandidat blandt landbrugsinteressenterne.

Ved at klikke på ordene med fed ovenfor, kobles du til relevant dokument.

Stenoplægning
I denne uge er entreprenør gået i gang med at lægge sten tilbage på diget. Ca. hvert 5. år er det nødvendigt at lægge de sten, som vand og is flytter fra diget og ned på stranden tilbage. Samtidig efterfyldes med sten hvor det er nødvendigt. Stenoplægningen omfatter strækningen fra P-plads til pumpehus.
  
Alle ønskes en rigtig god weekend og en god Påske
Foreningen får sit domænenavn tilbage 22-11-2010

Klagenævnet for domænenavne har netop truffet afgørelse i sagen mellem tidligere bestyrelsesmedlem Kjeld Aaes og foreningen:
"Indklagede, Kjeld Aaes, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet ”raabylille-digelag.dk” er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Råbylille Dige-, kystsikrings- og afvandingslag. Overførslen gennemføres straks."


Klik og læs hele afgørelsen
Klik her for at få dit eget GoMINIsite