Råbylille Dige-, Kystsikrings- og Afvandingslag
VÆRD AT VIDE

Notat om reglerne for bebyggelse og beplantning på digerne

Gennem de seneste år har vi desværre set at flere etablerer overgange over kanalen og mere eller mindre permanente installationer inkl. ” private nedgange” på diget.

I Råbylille Dige-, Kystsikrings- og Afvandingslags vedtægter §3 stk. 2 fremgår reglerne for bebyggelse, nedgange over diget samt beplantning. Vedtægterne er tinglyst på matriklerne omfattet af  Råbylille Dige-, Kystsikrings- og Afvandingslag. Af vedtægterne fremgår følgende:

· Digelaget har ret til adgang for eftersyn, vedligeholdelse og udbygning af diget, herunder  nødvendig færdsel og transport af maskiner og udstyr samt oplag af materialer.

· Nedgange over diget/skrænten, samt broer/overkørsler over kanalen, må kun etableres efter forudgående tilladelse fra Råbylille Dige-, Kystsikrings- og Afvandingslag, Vordingborg Kommune og Miljøcenteret.

· Digerne må ikke bebygges, beplantes eller anvendes til oplægning af materialer m.m.

· Diget skal gennemgåes en gang årligt med henblik på at fjerne evt. buske og træer

· Ved skader på diget kan bestyrelsen opkræve betaling for udbedring af skaden sammen med bidrag til laget.  

Overtrædelse af bestemmelserne i §3 stk. 2 kan i følge Kystbeskyttelsesloven og Vandløbsloven forfølges som politisager og straffes med bøder.

Påtaleret tilkommer bestyrelsen i  Digelaget og Vordingborg kommune.

Digelagets bestyrelse gennemgår kanaler, pumpestation og diget inkl. høfder en gang om året, - typisk i maj måned.

 

Bestyrelsen/ 17.1.2022

Klik her for at få dit eget GoMINIsite